top of page

Moje publikacje naukowe oraz artykuły popularno-naukowe

W trakcie studiów magisterskich a później doktoranckich napisałam kilka artykułów.
Staram się aby nawet te o charakterze naukowym były przyjemne w czytaniu bez wrażenia sztywnych ram wymogów redakcyjnych, formy i słownictwa. Mam nadzieję, że zainteresuję innym podejściem do zachowania tożsamości miejsc, wzorców krajobrazu oraz pamięci.

2_edited.jpg

Jak kontakt ze sztuką wpływa na percepcję i twórczość studentów.

Widzenie krajobrazu. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu 1/2015 (s. 113-119)

"Wady i brak harmonii w przestrzeni - to właśnie popycha nas do działania, poprawy tego co istnieje. Przywiązani do suchych analiz studenci boją się zaufać intuicji, która tworzy niezwykłe dzieła projektowe. Na takie odczuwanie uwrażliwia nas kontakt z szeroko rozumianą sztuką. Zapisywanie obserwacji w postaci rysunku wyostrza percepcję. Dlatego tak ważnym w procesie kształcenia jest rysunek odręczny. Aby oddać rzeczywistość musimy przeanalizować wzrokowo plany, kształty, cienie i proporcje. Zapisane ręką – wpisują się w umysł."

1_edited.jpg

Identyfikacja języka wzorców przestrzennych drogą do ochrony krajobrazu kulturowego

Architektura w Krajobrazie. Harmonia - Kompromis - Konflikt. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

"Omawiany teren jest przykładem wielkoprzestrzennej kompozycji ruralistycznej, której centrum stanowi rzeka (...) Dolina rzeki Supraśl i otaczające tereny otwarte wyróżniają ten mikroregion na tle gminy dzięki reliktom dawnych układów przestrzennych."

Całość niedługo na blogu. Link do spisu treści i recenzji.

5_edited.jpg

Teoria a doświadczanie fenomenu krajobrazu

Rewitalizująca rola sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. nr 1(59)/2019

Dla architekta krajobrazu skrawek otaczającej go przestrzeni to zwiastun informacji, to synteza elementów przyrodniczych i tych stanowiących wynik działalności człowieka, tworzących pewną całość. Ich interpretacja zależy od wiedzy i doświadczenia, ale także od cech indywidualnych człowieka, twórcy. Do badania nauki o zjawiskach, głównie w odniesieniu do doświadczenia rzeczywistości, powinniśmy wykorzystać metody fenomenologii. W świetle tych badań krajobraz niezaprzeczalnie jest fenomenem.

współautorka: Ewa Kosiacka-Beck

6_edited.jpg

Przestrzenie komemoratywne i ich analiza krajobrazowa w odniesieniu do wybranych przykładów pomników.

Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zgospodarowania Kraju. z.272

"Jeden z wymiarów, w którym pamięć jest utrwalana, stanowi krajobraz. W krajobrazie naznaczonym wydarzeniem ważnym dla grupy społecznej wydzielona zostaje przestrzeń podporządkowana funkcji upamiętniania. Wcześniejsze przeznaczenie formalnie ustępuje pragnieniu publicznego zamanifestowania, zachowania pamięci o wydarzeniu dla przyszłych pokoleń. W ten sposób konstytuuje się przestrzeń komemoratywna."

współautorki: Kinga Rybak - Niedziółka, Anna Długozima

4_edited.jpg

Mała Ojczyzna - kategoria lokalnej tożsamości

Izolacja i wyspowość w krajobrazie kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Numer 35 r. 2017

Mała Ojczyzna to skonkretyzowanie zjawisk i treści przynależących do pewnej grupy lokalnej. To ludzie i więzi społeczne, to miejsce o swoistym charakterze, to osobliwość na miarę ponadlokalną wspólna tradycja, kultura, historia, terytorium. Tradycja i nawarstwienia materialne mają swój wyraz w krajobrazie oraz są podstawowym składnikiem tożsamości miejsca, jako obszaru kulturowego czy geograficznego. Kategoria Małej Ojczyzny zawiera informacje na temat wartości, tożsamości struktury przestrzennej oraz tradycji w skali regionalnej. Problemem jest brak narzędzia do badań i identyfikacji jej elementów.

3_edited.jpg

Koncepcja krajobrazu pamięci

Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu 2[12]/2015  (s.41-47)

Czy rewitalizacja krajobrazu jest możliwa w oparciu o pamięć? Niniejszy artykuł ukazuje ścieżkę prowadzącą do zaprojektowania miejsca pamięci. Począwszy od zbadania mikroregionu, przez wnikliwą analizę terenu i rozmowy z ludźmi pamiętającymi życie wsi. Wynikiem są wytyczne projektowe dla koncepcji krajobrazu pamięci nieistniejącej wsi Popówka oraz propozycja działań czasowych mających na celu wzmocnienie tożsamość i przynależności społeczności do omawianego mikroregionu.

Publikacje: Zespół
bottom of page